Vedtægter

22. december 2014

Startside
Vedtægter
Bestyrelse
Resultater
Foretrukne
Feedback

 

Velkommen til hjemmeside for Ø-Udvalget for skydning

                                                                                                                                                                       §1.

Navn:

Sammenslutningens navn er: "Ø-udvalget for skydning”

 

                                                §2.

Formål:

Udvalgets formål er at virke for samarbejde mellem DGI Landsdeles skydeudvalg øst for Storebælt ved skydning som idræt og andet kulturelt virke at fremme det folkelige foreningsarbejde.

 

§3.

Repræsentantskab

Stk. 1.                             Udvalgets højeste myndighed er det årlige repræsentantskabsmøde "Ø-mødet for skydning" der omfatter repræsentanter for medlemsforeninger øst for Storebælt.

 

Stk. 2.                             Ø-mødet afholdes hvert år i 4. kvartal. Udvalget udsender indbydelser til medlemsforeningerne 4 uger før med angivelse af dagsorden.

 

Stk. 3                              Senest 8 dage før mødets afholdelse udsendes det reviderede regnskab samt formandens skriftlige beretning og indkomne forslag til medlemsforeningerne.  Regnskabsåret går fra 1. august til 31. juli.

 

Stk. 4                             Til Ø-mødet kan enhver medlemsforening sende det samme antal stemmeberettigede repræsentanter som til DGI Skydnings idræts konference/ aktivitetsmøde.

 

Stk. 5                             Hver stemmeberettiget har én stemme. Stemmeberettigede skal være fyldt 14 år.

 

Stk. 6                             Valgbare repræsentanter skal være fyldt 18 år.

 

Stk. 7                             Forslag, der ønskes behandlet på Ø-mødet, skal være indsendt senest 14 dage før mødet.

 

Stk. 8                             Ø-udvalget eller mindst 2/3 af medlemsforeningerne kan indkalde til ekstraordinært Ø-møde med tre ugers varsel med motiveret dagsorden.

 

§ 4.

Afstemning    

Stk. 1                             På Ø-mødet afgøres alle sager ved almindeligt stemmeflertal, dog kræves til ændring af eller tilføjelse vedtægter mindst 2/4 af de fremmødte afgivne stemmer.

 

Stk. 2                             Skriftlig afstemning skal finde sted, når ønsket herom fremsættes.

 

Stk. 3                              Ø-mødet er beslutningsdygtig uanset de fremmødte repræsentanters antal, når mødet er lovligt indvarslet.

 

Stk. 4                             Der føres protokol over vedtagne beslutninger. Protokollen underskrives af dirigenten og har fuldt beviskraft for, hvad der er vedtaget.

§ 5.

Hæftelser

Stk. 1                             Ø-udvalgets medlemmer, samt bestyrelsesmedlemmer i foreninger og medlemsforeninger hæfter ikke personligt for de af Ø-udvalget indgåede forpligtigelser, for hvilket udvalget alene hæfter med udvalgets formue.

 

Stk. 2                             Ø-udvalgsmedlemmer har ingen økonomiske forpligtelser overfor udvalget. Medlemmer af medlemsforeninger er kun økonomisk forpligtet overfor Ø-udvalget ved deltagelse i udvalgets stævner.

 

Stk. 3                              Ø-udvalgsmedlemmer eller medlemsforeninger har ikke krav på nogen del af formuen tilhørende Ø-udvalget.

 

§ 6.

Udvalgets sammensætning

Stk. 1                             Ø-udvalget for skydning omfatter formanden og fire medlemmer, hvoraf to er på valg ulige år og to er på valg lige år. Valgperioden er således et år for formanden og to år for øvrige medlemmer. Der vælges tillige en suppleant for et år.  

 

Stk. 2                             Til revision af Ø-udvalgets regnskab vælges to revisorer, hvoraf én er på valg ulige år og én er på valg lige år. Valgperioden er således to år.

 

Stk. 3                              Udover de til Ø-udvalget valgte medlemmer, udpeges én person fra og af den medlemsforening, der bliver valgt til at afholde næste Sommer-Ø-stævne. Den udpegede person har ret til at deltage i udvalgets møder og har taleret, men ikke stemmeret.

 

§ 7.

Dagsorden ved Ø-mødet for skydning

1.                          Valg af dirigent

2.                          Godkendelse af repræsentanter

3.                          Formandens beretning

4.                          Regnskabet

5.                          Fastsættelse af kontingent fra medlemsforeningerne

6.                          Indkomne forslag

7.                          Valg:

a.            Formanden

b.            2 udvalgsmedlemmer

c.            1 suppleant

8.                          Valg af revisor

9.                          Eventuelt

 

§ 8.

Konstituering

Stk. 1                             Snarest efter Ø-mødet konstituerer udvalget sig med næstformand, kasserer og sekretær.

 

Stk. 2                             Ø-udvalget udarbejder en forretningsorden.

 


 

§ 9.

Ø-udvalget for skydning tegnes ved:

Stk. 1                             Ø-udvalget tegnes ved underskrift af det samlede Ø-udvalg

 

Stk. 2                             Ø-udvalget kan meddele prokura

 

Stk. 3                             Ø-udvalget for skydning skal økonomisk hvile i sig selv

 

§ 10.

Udmeldelse

                              Hvis en medlemsforening ikke ønsker at være med i samarbejdet, skal skriftlig henvendelse ske til Ø-udvalgets formand med seks måneders varsel inden den 1. august.

 

§ 11.

Opløsning       

                              Ø-udvalget for skydning kan kun opløses hvis 2/3 af medlemsforeningernes stemmeberettigede på et ordinært eller ekstra ordinært Ø-møde stemmer herfor. Ø-udvalgets midler tilfalder de tilmeldte medlemsforeninger.

 

 

Vedtaget på det ordinære Ø-møde 31. oktober 1998

Vedtaget på det ordinære Års møde den 8. november 2008

Vedtaget på det ordinære Ø-møde den 14. december 2014

Vedtægter for Ø-udvalget vedtaget på Ø-møde den 14. december 2014

Startside | Vedtægter | Bestyrelse | Resultater | Foretrukne | Feedback

Dette sted blev sidst opdateret 07. november 2008